REGULAMIN KONKURSU

„MÓJ BOHATER - FARMACEUTA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „MÓJ BOHATER - FARMACEUTA” zwanego dalej „Konkursem” jest

Wellmedica Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańska 12 02-823 Warszawa, wpisaną

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000791592 przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 23000 zł,

NIP 9512486128 , zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest wyłonienie czterech prac i nagrodzenie autorów w kategoriach:

-Zgłoszenia poprzez Facebook, miejsce 1 i 2.

-Zgłoszenia poprzez Instagram, miejsce 1 i 2.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 28.05.2020 r. do 02.06 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 3.06.2020 r.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do rodziców dzieci w wieku do 12 r. ż.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w czasie trwania Konkursu pracy rysowanej,

wykonanej w dowolnej technice, która to praca będzie przedstawiała wyobrażenie autora

jako Farmaceutę – Bohatera.

Określenie „Bohater” ujęte w Regulaminie odnosi się do odpowiedzialności zawodu

Farmaceuty w obecnym czasie pandemii, gdzie Farmaceuta (postać męska lub żeńska)

realizuje swoje zadania poprzez opiekę nad Pacjentem (Klientem Apteki) oraz wprost do

ochrony zdrowia i życia Pacjentów.

3. Uczestnik zgłaszając się do udziału i wygrywając Konkurs wyraża zgodę na publikację pracy na

Facebook oraz Instagram.

§ 4. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator Konkursu – Wellmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12, 02-823 Warszawa, NIP 9512486128

9.2. W związku z faktem, że Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook (witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za niemiecką witrynę internetową facebook.de jest firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia.), serwis ten ma również dostęp do danych Uczestników i Laureatów Konkursu, na co Uczestnicy i Laureaci Konkursu wyrażają zgodę poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. opublikowanie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 3.5 Regulaminu w serwisie Facebook. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności.

Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/i http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Facebook przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9.3. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z pkt 8 Regulaminu.

9.4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

9.5. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

· imię i nazwisko/nick na portalu społecznościowym Facebook,

· numer telefonu komórkowego,

· adres zamieszkania lub inny wskazany przez Uczestnika Konkursu (w przypadku Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody,

· adres do korespondencji (w przypadku wniesienia reklamacji).

9.6. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią pkt 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika, obejmujących jego imię i nazwisko lub nick na portalu społecznościowym Facebook w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów.

Natomiast wyłonieni spośród Uczestników Laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych obejmujących również imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

§ 5. ZASADY KONKURSU NAGRODY

1. Celem konkursu jest wyłonienie przez Jury najciekawszych prac rysunkowych pokazujących

zaangażowanie Farmaceutów w ochronę zdrowia i życia pacjentów.

2. Kryteria ocen: Jury będzie brało pod uwagę kreatywność projektu i zgodność z wytycznymi

Regulaminu.

3. Skład Jury:

a. Piotr Maciejewski – Marketing Manager

b. Jarosław Zakrzewski – Grafik

4. Organizator przewidział dla każdego ze Zwycięzców zestaw upominkowy.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Regulamin oraz wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w centrali Organizatora pod

adresem: Wellmedica Sp. z o.o. 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12

3. Konkurs wchodzi w życie z dniem 28.05.2020 r.

WARSZAWA Śródmieście

ul. Inflancka 8

+48 888 770 651

(we speak English)