REGULAMIN KONKURSU

KONKURS MEDI PHARM

przeprowadzany w mediach społecznościowych Facebook i Instagram na zlecenie firmy Wellmedica sp. z o.o. 

w terminie 1.05.2020 – 15.07.2021

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

1.1.        Konkurs: Akcja promocyjna przeprowadzana w terminach cyklicznych w mediach społecznościowych w dalszej części Regulaminu zwanej „Konkursem”. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu. Wszelkie zapytania, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.2. Organizator: Agencja City, MGI Michał Grabiński z siedzibą w Żyrardowie, ul. Dębowa 56-Korytów A,

1.3. Administrator Konkursu: Social Stars, biuro obsługi należące do Agencji City, zarejestrowane pod nazwą MGI Michał Grabiński, zwane dalej „Administratorem Konkursu”.

1.4. Regulamin: niniejszy Regulamin określający zasady przeprowadzenia Konkursu, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na profilu Facebook Medi Pharm pod adresem www.facebook.com/medipharm.online za pośrednictwem linku do strony scialstars

1.5. Zasięg Konkursu: Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w Internecie, przy użyciu profilu należącego do Wellmedica w serwisie facebook.com oraz Instagram.com pod adresem www.facebook.com/medipharm.online

1.6. Okres Konkursu: okres od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 15 lipca 2021 roku godzina 23:59:59, w którym odbędzie się Konkurs. Konkurs podzielony jest na 15 odrębnych etapów szczegółowo wskazanych w punkcie 3.3. Regulaminu. 

1.7. Jury: komisja nadzorująca Konkurs oraz decydująca o przyznaniu nagród; członków Jury wskazuje Organizator Konkursu oraz Administrator Konkursu. 

1.8. Uczestnik: osoba, która spełniła wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.

1.9. Laureat: Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie zostało wybrane i nagrodzone Nagrodą przez Jury na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca własneaktywne konto na portalu społecznościowym Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms. 

2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Administratora Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających. 

2.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

2.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2.5. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziałulub stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator lub działający z jego upoważnienia Administrator Konkursu będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Okresie trwania Konkursu na profilu Medi Pharm w serwisie facebook.com oraz Instagram.com pod adresem facebook.com/medipharm.online i Instagram.com/medipharm.online (dalej jako „Strona Konkursu”). 

3.2. W terminach określonych w planie marketingowym mediów społecznościowych w Okresie Konkursu (tj. od dnia 1.05.2020 r. do 15.07.2021 r.) w profilach społecznościowych Medi Pharm, zamieszczony zostanie post konkursowy, dotyczący marki oraz produktów (dalej jako „Post konkursowy”).

3.3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 15 odrębnych etapach:

a. Etap 1 trwa od wybranego dnia maja 2020 r. (od dnia dostępności produktów konkursowych) od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

b. Etap 2 trwa od wskazanego w planie marketingowym dnia czerwca 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

c. Etap 3 trwa od lipca 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

d. Etap 4 trwa od sierpnia 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

e. Etap 5 trwa od września 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

f. Etap 6 trwa od października 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

g. Etap 7 trwa od listopada 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

h. Etap 8 trwa od grudnia 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

i. Etap 9 trwa od stycznia 2021 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

j. Etap 10 trwa od lutego 2021 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

k. Etap 11 trwa od marca 2021 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

l. Etap 12 trwa od kwietnia 2021 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

m. Etap 13 trwa od maja 2020 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

n. Etap 14 trwa od czerwca 2021 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

o. Etap 15 trwa od lipca 2021 od chwili publikacji Postu Konkursowego do wskazanego w poście dnia, do końca dnia (godz. 23:59);

 

3.4. Aby zgłosić udział w Konkursie Uczestnik powinien zamieszcześcić komentarz pod Postem konkursowym zawierający odpowiedź na pytanie zadane w Poście Konkursowym (dalej jako „Praca konkursowa”). 

3.5. Komentarze można dodawać pod Postem konkursowym od momentu jego opublikowania do daty wskazanej w poście konkursowym, do godziny 23.59 tego samego dnia. Prawidłowo zamieszczone zgłoszenie wymaga zarejestrowania tej czynności przez serwis Facebook, a Praca konkursowa powinna pozostać widoczna przez cały Okres Konkursu do czasu ogłoszenia listy Laureatów. Praca niewidoczna ze względu na ustawienia prywatności konta lub z innych względów nie będzie stanowiła skutecznego zgłoszenia udziału do Konkursu. 

3.6. Zgłoszenia do Konkursu przesłane po terminie określonym w punkcie 3.3. lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3.7. Prawidłowo przesłane zgłoszenie bierze udział w Konkursie jedynie w etapie, do którego zostało zgłoszone. Udział w kolejnych etapach wymaga dokonania ponownego zgłoszenia. 

3.8. Każda osoba może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń udziału w Konkursie z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie (bez względu na liczbę zgłoszeń).

3.9. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, których treści:

a) zawierają elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, naruszające w inny sposób dobre obyczaje;

b) zawierające treści reklamowe sprzeczne (w tym konkurencyjne) z celem realizacji Konkursu;
c) naruszają prawa innych osób, w szczególności, gdy zgłoszenie zawiera dane lub wkłady twórcze innych osób bez ich zgody.

3.10. W przypadku dokonania zgłoszenia zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że osoba zgłaszająca składa oświadczenie, że:

a) Zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego warunki;

b) nie zachodzą wobec niej żadne przesłanki, które powodują wykluczenie jej zgłoszenia z Konkursu (w szczególności jest pełnoletnia);

c) udziela Organizatorowi zezwolenia (zwanego dalej „Licencją”) do korzystania i rozpowszechniania z przesłanej przez nią Pracy konkursowej, na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udzielona licencja jest niewyłączna i przenoszalna. Jej udzielenie następuje w zamian za umożliwienie udziału w Konkursie i uprawnia Organizatora i Zleceniodawcy do korzystania z Pracy konkursowej w zakresie nieograniczonym czasowo oraz terytorialnie.

d) jest autorem Pracy konkursowej i posiada do niej pełnię praw autorskich i/lub odpowiednie licencje, zezwolenia zgody na wykorzystanie wizerunku i inne niezbędne prawa umożliwiające udzielenie licencji zgodnie z lit. c) powyżej i wykorzystanie jej przez Organizatora i Administratora Konkursu zgodnie z Licencją, zgłoszenie przez nią Pracy konkursowej i jej wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie będzie naruszać praw osób trzecich;

e) wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu jej danych i/lub Pracy konkursowej w ramach publikacji listy laureatów Konkursu– w przypadku takich publikacji.

 

4. NAGRODY
4.1.Nagrodami w Konkursie są produkty marki Medi Pharm: 

trzy kremy marki Medi Pharm do dłoni i stóp, witamina oraz kosmetyczka z logo (o wartości 24,99 zł) – łączna pula nagród w każdym Etapie: 2 szt.

4.2. Do każdej nagrody rzeczowej zostanią przekazane materiały marketingowe, tj.. ulotki, gazetki, gadżety z logo wedle uznania Organizatora 

4.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

5. WYBÓR LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1. Spośród wszystkich zgłoszeń w każdym Etapie, Jury wybierze 2-4, które w jego ocenie będą najciekawszymi oraz zdecyduje o liście Laureatów Etapu, którym przyznane zostaną Nagrody. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury w oparciu o kryterium pomysłowości, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką pytania zawartego w treści Postu Konkursowego.

5.2. Laureaci zostaną wybrani przez Jury w terminie do 7 dni od terminu wyznaczonego w każdym poście konkursowym.

5.3. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie adresem www.facebook.com/medipharm.online (Strona Konkursu), pod Postami konkursowymi dotyczącymi poszczególnych etapów. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane laureata: imię, nazwisko. 

5.4. Laureaci po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników powinni przekazać Administratorowi Konkursu swoje dane na adres podając: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki nagród. Dane przekazane będą poprzez media społecznościowe.

5.5. Adres do doręczenia nagrody, wskazany przez Laureata, musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. W przypadku niepodania przez Laureata danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie określonym w punkcie 5.4. Laureat traci prawo do nagrody. 

5.7. Nagrody są wysyłane na koszt Organizatora. W przypadku zwrotu przesyłki nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Laureata.              

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku, gdy: 

a) treść rozwiązania zadania konkursowego jest niezgodna z Regulaminem, jak również, gdy zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym, przy czym poprzez dobre obyczaje w zakresie wypowiedzi Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, 

b) zadanie konkursowe nie zostało samodzielnie wykonane przez Uczestnika lub narusza prawa osób trzecich,

c) Uczestnik narusza Regulamin w sposób, który może mieć wpływ na wynik rywalizacji.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem konkursu, w celu wyjaśnienia jego aktywności, która może zostać uznana za sprzeczną z Regulaminem i stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi, powstałą z wyłącznej winy Laureata, w szczególności w przypadku podania przez Laureata błędnych danych niezbędnych do przekazania Nagrody. 

6.4. Czynności Organizatora określone w pkt. 6 Regulaminu może w jego imieniu wykonywać Administrator Konkursu. 

 

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Laureat przenosi nieodpłatnie (w ramach przyznanej mu nagrody i z chwilą jej wydania) na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na zasadach określonych poniżej. Nabycie praw następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania zadania konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)               utrwalanie na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń, 

b)               zwielokrotnianie,

c)               wprowadzanie do pamięci komputera,

d)               umieszczanie w materiałach reklamowych,

e)               używanie we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania włączając przekaz satelitarny,

f)               rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania,

g)               publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

h)               wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

7.2. Przeniesienie praw określonych w niniejszym paragrafie obejmuje również zgodę Laureata na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i opracowań treści Pracy Konkursowej w toku korzystania z rozwiązania przez Organizatora w swojej działalności gospodarczej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu powyżej, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto Laureat przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.

7.3. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Odpowiedzi. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść Odpowiedzi nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

7.4. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z konkursu. W przypadku, gdyby powyżej zawarte oświadczenie w pkt. 8.3. okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Administratorowi Konkursu w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej, pod adresem wskazanym w pkt. 1.3 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu.

8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

8.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od ich wpływu. 
O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator Konkursu niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Współadministratorami danych osobowych (dalej: wspólnie „Współadministratorzy” lub oddzielnie „Administrator”) Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem są: 

1)Organizator Konkursu – Agencja City MGI Michał Grabiński, Żyrardów Korytów A, ul. Dębowa 56, NIP 526 260 54 74 

9.2. W związku z faktem, że Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook (witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za niemiecką witrynę internetową facebook.de jest firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia.), serwis ten ma również dostęp do danych Uczestników i Laureatów Konkursu, na co Uczestnicy i Laureaci Konkursu wyrażają zgodę poprzez wyraźne działanie potwierdzające, tj. opublikowanie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 3.5 Regulaminu w serwisie Facebook. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności.

Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Facebook przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9.3. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów Konkursu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata oraz wydania Nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z pkt 8 Regulaminu.

9.4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

9.5. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

· imię i nazwisko/nick na portalu społecznościowym Facebook,

· numer telefonu komórkowego,

· adres zamieszkania lub inny wskazany przez Uczestnika Konkursu (w przypadku Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody,

· adres do korespondencji (w przypadku wniesienia reklamacji).

9.6. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią pkt 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika, obejmujących jego imię i nazwisko lub nick na postalu społecznościowym Facebook w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Lauteatów. 

 

Natomiast wyłonieni spośród Uczestników Laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych obejmujących również imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

 

 

9.7. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje, Uczestników, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. pozostawienia komentarza pod postem konkursowym, 

oraz 

b) w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzeniaw zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), 

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 

2) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 8 Regulaminu; 

3) Administrator – Agencja City, MGI Michał Grabinski

5) dane mogą być powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z Konkursem, w szczególności Administratorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, określony w pkt 1.6. Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

7) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych przetwarzanych w związku z Konkursem, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora Konkursu, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail manager@agencjacity.pl

8) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Administratora Konkursu, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail manager@agencjacity.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu, Administrator Konkursu jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody; 

9) Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

10) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

11) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.8.Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Organizator informuje Laureatów, iż:

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych),

b) realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny); 

2) prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Laureata żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie pkt. 8 Regulaminu; 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania Nagród, wskazany w pkt 5.7. Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny); 

5) Laureatom przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora Konkursu, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail manager@agencjacity.pl;

6) dane osobowe Laureatów są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Laureatów nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

7) w przypadku przyjęcia nagród Laureat nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień. Laureat może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydania przyznanej w Konkursie nagrody. Podanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

10. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE

10.1.              Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.).

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

WARSZAWA Śródmieście

ul. Inflancka 8

+48 888 770 651

(we speak English)